شرکت رای اندیش شرق ، پذیرای شما در الکامپ 1397 ، سالن 40A جنب درب شرقی می باشد